Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website-bezoeken, transacties en overeenkomsten met ’t vosseven, vosseven.nl , achterhoekgenieten.nl en Carpe Lacus, Kottenseweg 76, 7101 JS Winterswijk
Versie 12 mei 2018.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doelen van gebruik

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat vosseven.nl in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. vosseven.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor:

het verlenen van toegang tot onze website;
het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Wellness vosseven.nl, haar relaties en haar medewerkers.
Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

NAW-gegevens;
geslacht;
e-mailadres;
telefoonnummer;
geboortedatum;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
Voor het uitvoeren van de overeenkomst maken wij gebruik van software van derden, Tommy Bookingssupport, voor het online maken van boekingen en reserveringen.

Gegevensbeveiliging

vosseven.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Gebruik van cookies

Vosseven.nl maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor u onthouden en informatie over uw bezoek bijhouden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Wij maken wel gebruik van plug-ins zoals Booking.com en Facebook. Netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Links naar andere websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites of kan inhoud tonen van andere websites (embedded content). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden of embedded content die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Vosseven.nl vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u vosseven.nl verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@vosseven.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.